Goda tjänsters Integritetspolicy                 Gäller från 2018-05-25

För att kunna erbjuda dig mina tjänster behöver jag behandla dina personuppgifter.

Goda tjänster i Östersund AB värnar om din personliga integritet. Jag prioriterar alltid skyddet av all information som mina kunder anförtror mig och jag följer de lagar och regler som finns.

På denna sida ger jag dig en beskrivning över hur jag samlar in, använder och lagrar information om dig. Jag säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Goda tjänster i Östersund AB måste lagra personuppgifter i enlighet med nedan nämnda lagar och regler. Det innebär att vi har en rättslig förpliktelse att lagra vissa personuppgifter.

  • Bokföringslagen (7 kap. 2 § BFL) ställer krav på arkivering av räkenskapsinformation i sju år.
  • Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på arkivering av dokumentation i minst fem år och högst tio år. (OBS – 7 § Besked om att personuppgifter behandlas enligt 4 kap. 2, 3 eller 6 § och om att sådana uppgifter lagras enligt 3 eller 4 § får inte lämnas ut till den registrerade)
  • Branschstandarden ställer krav på arkivering av dokumentation av redovisningen i tio år, vilket motsvarar preskriptionstiden i skadeståndsärenden.
  • Dessutom använder jag oss av samtycke och avtal som rättslig grund för registrering av personuppgifter.

Hur samlas in personuppgifter?

  • Genom avtal för att jag ska kunna utföra uppdrag
  • Formulär på webbplatsen för anmälan av nyhetsbrev

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress. Kunders kontakter, tex anställda, leverantörer, kunder.

Vad används personuppgifterna till?

  • Att kunna utföra de tjänster som avtalats
  • Planering och uppföljning av uppdrag och tjänster
  • Fakturering
  • Nyhetsbrev och information

Var sparas personuppgifterna?

Hur länge sparas personuppgifterna?

Informationen om dig sparas så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Uppgifterna tas bort så snart de inte är aktuella längre. Informationen kan även komma att sparas för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Känsliga personuppgifter

Vissa uppgifter kan betraktas som känsliga, till exempel uppgifter om sjukfrånvaro vid löneberedning. Detta tars hänsyn till, genom att inte kommunicera sådan information via e-post.

Dina rättigheter

Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse. I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), med undantag för personuppgifter som berörs av ovan nämnda lagar.

Kontakt

Goda tjänster i Östersund (556682-6649) Camilla O Billdé är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster.

Kontakta mig gärna via e-post eller telefon med ditt ärende.

E-post: kontakt@godatjanster.se Telefon: 070-509 33 99